Η ιαπωνική κατοχή: Τα δημοσιεύματα της Καθημερινής

1.VIII.1938
ΡΩΣΣΟΪΑΠΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ: […] Κατόπιν της ανακαταλήψεως των λόφων [Τσανγκ Κου Φενγκ και Σατ Σάο Πινγκ] η Ιαπωνία θεωρεί το επεισόδιο λήξαν αλλά […] αν τα Σοβιέτ αποπειρώντο να καταλάβουν μαντουριανά εδάφη, θα ετύγχανον έτι σκληροτέρας συμπεριφοράς.

14.VII.1938
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΑΝΚΕΟΥ: Τα ιαπωνικά στρατεύματα κατέλαβον εξ εφόδου πλείστα των οχυρωμάτων της εξωτερικής ζώνης του Μα-Ταγκ και προελαύνουν συνάπτοντα ολονέν μάχας προς τον αντίπαλον. Τα κινεζικά στρατεύματα, υποχωρούντα, κατευθύνονται προς το Χανκέου. Ιαπωνικά πολεμικά κατηυθύνθησαν εις σημείον πέραν του Μα-Ταγκ και απεβίβασαν δυτικώς της ωχυρωμένης πόλεως νέα στρατεύματα, ούτως ώστε οι Κινέζοι απειλούνται ήδη εκ των νότων.

3.VII.1938
ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΤΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ: Εις την συνέντευξίν του [...] ο Λούσκωφ [Σοβιετικός πολιτικός εξόριστος] προειδοποιεί τον ιαπωνικόν λαόν να προσέχη τας προπαρασκευάς εις τας οποίας επιμόνως επιδίδεται ο Στάλιν εναντίον της Ιαπωνίας. Ο Στάλιν, λέγει, παρέχων γενναιόδωρον στρατιωτικήν συνδρομήν εις την Κίναν, πράττει τούτο διά να επεκταθή ο πόλεμος και κατατριβή η Ιαπωνία ούτως ώστε να δώση το τελειωτικόν κτύπημα εις περίπτωσιν καθ’ ην η Ιαπωνία ήθελε εξαντληθή στρατιωτικώς [...].

28.VI.1938
ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Η κατάστασις εις την ρωσσομαντζουριανήν μεθόριον έχει αποβή εξαιρετικώς κρίσιμος [...]. Ιδιαιτέραν έντασιν εις τας σχέσεις μεταξύ της Σοβιετικής Ρωσσίας αφ’ ενός και του Μαντζουκουό και της Ιαπωνίας αφ’ ετέρου δημιουργούν τα σημειωθέντα την 21ην και 22αν τρέχοντος μηνός επεισόδια, τα οποία κατέληξαν εις αληθείς μάχας [φωτ.: περιπολία Σοβιετικών].
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_tsagk-kai-sek.jpg
21.VI.1938
ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΑΛΛΙΑΣ: Η Γαλλία παραμένει αυστηρώς ουδετέρα εις τον σινο-ιαπωνικόν πόλεμον και [...] δεν παρέχει πολεμοφόδια εις την κυβέρνησιν του Τσαγκ-Κάι-Σεκ (στη φωτογραφία). [...] Η Ιαπωνία αδικαιολογήτως απειλεί να καταλάβη την νήσον Χαΐναν κειμένην έναντι της γαλλικής αποικίας της Ινδοκίνας εφ’ όσον η κυβέρνησις του Τόκιο συνεφώνησε να εγκαταλείψη την νήσον εις αντάλλαγμα της αυστηράς γαλλικής ουδετερότητας

17.VI.1938
ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Ρώμη. - Οι Ιταλοί εν Κίνα ανταποκριταί μεταδίδουν ανατριχιαστικάς λεπτομερείας των τρομακτικών αποτελεσμάτων τα οποία είχεν η καταστροφή των φραγμάτων του Κιτρίνου Ποταμού. [...] Αι ιαπωνικαί εφημερίδες αποδίδουσαι την ευθύνην της φοβεράς καταστροφής εις την εγκληματικήν διαταγήν του Τσαγκ Κάι Σεκ, αναγνωρίζουν ότι λόγω του αιφνιδίου τούτου παράγοντος τα στρατιωτικά των σχέδια ανατρέπονται. [...] Αι συνήθεις κατά την εποχήν αυτήν χειμαρρώδεις βροχαί συνεχίζονται, η δε στάθμη των υδάτων ολονέν υψούται. Η κατακλυσθείσα περιοχή καλύπτει τεραστίαν έκτασιν, φαίνεται δε ότι ο αριθμός των πνιγέντων υπερβαίνει τας 300.000. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και πολυάριθμοι Ιάπωνες στρατιώται. [...] Η καταστροφή των φραγμάτων έγινε υπό μιας κινεζικής μεραρχίας ενισχυθείσης υπό πολιτών. [...] Αι ολικαί ζημίαι αι επελθούσαι εκ των πλημμυρών υπολογίζονται ότι είναι μεγαλύτεραι των ζημιών τας οποίας εστοίχισε μέχρι τούδε ο πόλεμος Ιαπωνίας – Κίνας.

10.VI.1938
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι κατά τηλεγραφήματα εκ του εν Κίνα μετώπου, τα ιαπωνικά στρατεύματα τα δρώντα εις το Κάι - Φεγκ προχώρησαν περί τα δέκα χιλιόμετρα βορείως της πόλεως ταύτης και κατέλαβον το Γιονάν - Κέσυ, το οποίον ευρίσκεται νοτίως του Κιτρίνου ποταμού. Επίσης κατέλαβον δύο άλλα σημεία επί της παλαιάς οδού Νανκίν - Πεκίνου. [...] Τηλεγραφούν εκ Σαγκάης ότι ο Τσαγκ - Κάι - Σεκ απηύθυνε τηλεγραφικήν έκκλησιν προς όλα τα φίλα Κράτη όπως παράσχουν προς αυτόν την συνδρομήν των, εκπληρούντες τας εκ των Συνθηκών υποχρεώσεις των, διά της εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων και αποκλεισμού αποστολής όπλων και εμπορευμάτων εις την Ιαπωνίαν.

8.VI.1938
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 7 Μαΐου. [...] Τα κινεζικά στρατεύματα, αναφέρει ο ανταποκριτής, όχι μόνον ανέκοψαν την ιαπωνικήν επίθεσιν, αλλά εξαναγκάζουν τους Ιάπωνας εις υποχώρησιν. Ο ιαπωνικός στρατός απέτυχε ν’ ανακτήση το απολεσθέν έδαφος εκ της μεγάλης ήττης την οποία υπέστη προ δεκαπενθημέρου.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_kantona-2.jpg
6.VI.1938
ΑΝΗΛΕΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Αναγγέλλεται εκ Καντώνος ότι πεντήκοντα ιαπωνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν την πρωίαν την πόλιν επί τρία τέταρτα της ώρας, ρίψαντα εκατόν και πλέον βόμβας. [...] Ειδήσεις αγγλικής πηγής αναφέρουν ότι κατά τας επιδρομάς αυτάς εφονεύθησαν χίλια άτομα και ετραυματίσθησαν άλλα χίλια.

30.V.1938
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Οι Γερμανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι της κινεζικής Κυβερνήσεως έλαβον προ εβδομάδος περίπου αυστηροτάτας οδηγίας από το Βερολίνον να ακυρώσουν τα μετά της Κίνας συμβόλαιά των. […] Οι ξένοι παρατηρηταί πιστεύουν ότι η ανάκλησις […] οφείλεται εις την επιθυμίαν του Χίτλερ να νικήσουν οι Ιάπωνες ταχέως, διά να είναι η Ιαπωνία, εν περιπτώσει ευρωπαϊκού πολέμου, εις θέσιν να αναχαιτίση την Ρωσσίαν.

18.ΙI.1938
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 17.- Τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης αγγέλλουν ότι ισχυρά μηχανοκίνητα του ιαπωνικού στρατού συναντούν απεγνωσμένην αλλ’ επίμονον κινεζικήν αντίστασιν εις τον τομέα του Κιτρίνου ποταμού. [...] Αλλα τηλεγραφήματα εκ Χανκόυ βεβαιούν ότι τα ιαπωνικά στρατεύματα έφθασαν εις την βόρειον όχθην του Κιτρίνου ποταμού βορείως του Καζίνγκ.

05.ΙI.1938
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 3.- Τηλεγραφούν εκ Καντώνος, ότι εδόθη διαταγή εκ μέρους των κινεζικών αρχών εις τα ξένα πλοία να αποπλεύσουν εκ του λιμένος προ της νυκτός λόγω της αποφάσεως εις ην προήλθον όπως κλείσουν το φράγμα του λιμένος. Επίσης θα ειδοποιηθούν αι προξενικαί αρχαί όπως απομακρύνουν τα γυναικόπαιδα των ξένων εγκαίρως. Το κλείσιμον του φράγματος απεφασίσθη κατόπιν των επανειλημμένων αεροπορικών επιδρομών των Ιαπώνων κατά της γραμμής Χογκ-Κογκ – Καντώνος αίτινες θεωρούνται ως το προμήνυμα αποβάσεων εις την Νότιον Κίναν. [...] Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο ο υπουργός των Στρατιωτικών κ. Σουτζιγιάμα ανήγγειλεν εις την Βουλήν ότι αι απώλειαι των Ιαπώνων εις νεκρούς εν Κίνα ανέρχονται εις είκοσι χιλιάδας ως έγγιστα.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_manchouria.jpg
20-XII-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 19.- Μετά την πτώσιν του Νανκίν [πρωτεύουσα τότε της Κίνας], κατά τα γραφόμενα του αγγλικού Τύπου, αναμένεται ότι η ιαπωνική Κυβέρνησις πρόκειται να λάβη δραστικώτερα μέτρα εναντίον της Κίνας κατά της οποίας ίσως κηρύξη επισήμως πλέον τον πόλεμον. Εις τας ενεργείας της ταύτας η ιαπωνική Κυβέρνησις θα προβή υπό την πίεσιν των στρατιωτικών κύκλων της Ιαπωνίας. Την άποψιν των τελευταίων η Κυβέρνησις του Τόκιο υιοθέτησεν απολύτως. [...] Φυσικά υπάρχουν πολλοί Ιάπωνες οι οποίοι θλίβονται διότι η Ιαπωνία ακολουθεί τόσον αυστηράν πολιτικήν έναντι της Κίνας, αλλά δεν τολμούν να αντιτείνουν. Οι στρατιωτικοί είναι σήμερον οι πραγματικοί κύριοι της καταστάσεως και, κατά τας πληροφορίας του [ιαπωνικού] Πρακτορείου Ντομέι, είναι αποφασισμένοι να διεξαγάγουν τον πόλεμον μέχρι τέλους μετ’ εμπιστοσύνης εις την τελικήν νίκην. [Στη φωτογραφία, Κινέζοι αιχμάλωτοι στο Νανκίν.]

ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ: Παρίσιοι, 19.- Κατά πληροφορίας εκ Τόκιο, η Eταιρεία Μεταναστεύσεως του Μαντζουκουό θ’ αποστείλη το προσεχές έτος 30.000 νέων Ιαπώνων εις το Μαντζουκουό διά να επιδοθούν εις την γεωργίαν και να βοηθήσουν εις την αγροτικήν ανάπτυξιν της χώρας. [...] Οι νέοι μετανάσται εκλέγονται μεταξύ των εφήβων, οι οποίοι εξήλθον των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη την νόμιμον ηλικίαν της κατατάξεώς των εις τον στρατόν.

14-XII-1937
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ: Λονδίνον, 13. – Τηλεγραφήματα εκ Τόκιο αγγέλλουν ότι η πόλις του Νανκίν [πρωτεύουσα τότε της Κίνας] κατελήφθη ολοσχερώς υπό των ιαπωνικών στρατευμάτων περί ώραν 18ην (τοπική ώρα). Τη σχετικήν πληροφορίαν επιβεβαιοί επίσημον ανακοινωθέν του Πρακτορείου Ντομέυ.

11/12-XII-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 11.- Τηλεγραφήματα των Αγγλων ανταποκριτών μεταδίδουν ότι σφοδρόταται μάχαι διεξήχθησαν σήμερον καθ’ όλην την ημέραν προ των πυλών της κινεζικής πρωτευούσης [Νανκίν]. Από των πρωινών ωρών το ιαπωνικόν πυροβολικόν έβαλλε κατά της πόλεως, ενώ αλλεπάλληλοι επιδρομαί των ιαπωνικών αεροπλάνων εδημιούργησαν εντός της πόλεως κόλασιν πυρός. [...] Τρεις ιαπωνικαί φάλαγγες εξώρμησαν προς κατάληψιν εξ εφόδου της πόλεως. Επηκολούθησαν αιματηραί μάχαι σώματος προς σώμα εις την νότιον πύλην του Νανκίν, την οποίαν προήσπιζαν μετά θάρρους και πείσματος οι ηρωικοί Κινέζοι στρατιώται.

10.ΧII.1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο, εις την γενομένην σήμερον σύσκεψιν του Πρωθυπουργού [Φουμιμάρο Κονόε] και των υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών και Ναυτικών, απεφασίσθη η απόρριψις των προτάσεων προς έναρξιν διαπραγματεύσεων ειρήνης, αίτινες υπεβλήθησαν υπό της Κίνας διά μέσου άλλων Δυνάμεων. Κατά την υπουργικήν σύσκεψιν απεφασίσθη όπως το ζήτημα του τρόπου καθ’ ον θα καταρτισθή η μέλλουσα κινεζική κυβέρνησις λυθή μετά την πτώσιν του Νανκίν. [...] Η ιαπωνική εφημερίς «Νίτσι - Νίτσι» αγγέλλει ότι μία μηχανοκίνητος ιαπωνική φάλαγξ έφθασε την 5ην απογευματινήν εις σημείον απέχον διακόσια μέτρα από τας εσωτερικάς οχυρώσεις του Νανκίν.

b_300_300_16777215_00_images_eikones1_nankin.jpg
8-XII-1937
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ: Λονδίνον, 7.- Επείγοντα δημοσιογραφικά τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης, μη επιβεβαιωθέντα εισέτι εξ επισήμου πηγής, αναγγέλλουν ότι τα πρώτα τμήματα του ιαπωνικού στρατού εισήλθον εις την πρωτεύουσαν του Κινεζικού Κράτους, το Νανκίν, ολίγον προ του μεσονυκτίου της [χθες] Τρίτης (ώρα Αθηνών 5 μ.μ.). Τα ιαπωνικά στρατεύματα, άτινα απετέλουν συνεχές ημικύκλιον περί την πόλιν, εξώρμησαν κατά τας πρώτας νυκτερινάς ώρας κατόπιν συντόνου προπαρασκευής πυροβολικού υπό του οποίου ηνοίχθησαν μεγάλα ρήγματα εις τα μακρά τείχη της πόλεως [φωτογραφία]. Το Κινεζικόν Επιτελείον [...] είχεν ήδη εκδώση διαταγάς όπως τα στρατεύματα εκκενώσουν την πόλιν και αποσυρθούν δυτικώτερον αυτής [...]. Πάντως αι οπισθοφυλακαί του κινεζικού στρατού διατηρούσαι την επαφήν των προς τας προφυλακάς του ιαπωνικού στρατού συνάπτουν μάχας εις διάφορα σημεία εντός της πόλεως. [...] Ο [Κινέζος ηγέτης] Τσαγκ Κάι-Σεκ πολύ προ της πτώσεως της πόλεως είχεν αναχωρήση εκ Νανκίν αεροπορικώς.

6-XII-1937
ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ: Λονδίνον, 5. – Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο, ο πρωθυπουργός πρίγκηψ Κονόε [φωτογραφία] εις δηλώσεις συνώψισε την ιαπωνικήν πολιτικήν εις τον παρόντα κατά της Κίνας πόλεμον καθώς και τας αξιώσεις της Ιαπωνίας. Τα κυριώτερα σημεία των δηλώσεων του Ιάπωνος πρωθυπουργού έχουν ως εξής: 1. Η Ιαπωνία δεν αντετίθετο εις την προσφοράν ουδετέρων δυνάμεων όπως μεσολαβήσουν διά την έναρξιν απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων μετά της Κίνας, αλλά δεν ημπορεί να δεχθή την συμμετοχήν τρίτων εις τας διαπραγματεύσεις. 2. Οι όροι ειρήνης της Ιαπωνίας δεν έχουν ακόμη διατυπωθή. Ο σκοπός της είναι η ριζική αναπροσαρμογή των κινεζοϊαπωνικών σχέσεων· αν το Νανκίν δώση εις την πολιτικήν του κατεύθυνσιν επί τη βάσει συνεργασίας μετά της Ιαπωνίας, η Ιαπωνία είναι πρόθυμος να διαπραγματευθή με τον στρατηγόν Τσαν - Κάι Σεκ, τον Κινέζον αρχιστράτηγον ή την Κουόμιτανγκ, αλλά αν οι Κινέζοι εξακολουθήσουν την αντίστασίν των, ο πόλεμος θα εξακολουθήση μέχρις ότου συντριβούν. [...].

19.ΧΙ.1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 18.– Κατά τηλεγραφήματα του ιαπωνικού Πρακτορείου Ντομέι εκ Τόκιο, αι ιαπωνικαί δυνάμεις, αι δρώσαι περί την Σαγκάην, βαδίζουν κατά του Σου-Τσέου διά τριών οδών προερχόμενοι εκ βορρά και εν των νοτιοανατολικών της πόλεως. [...] Αναγνωριστικά ιαπωνικά αεροπλάνα εξηκρίβωσαν ότι τα κινεζικά στρατεύματα ήρχισαν εγκαταλείποντα το Σου-Τσέου με κατεύθυνσιν προς βορράν. [...] Το μέτωπον της κινεζικής παρατάξεως εκτείνεται από του Σου-Τσέου μέχρι του ποταμού Γιαντσέ.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_ptosi-sagkais.jpg
13 / 14-XI-1937
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Λονδίνον, 12.- Οι εν Σαγκάη ανταποκριταί των αγγλικών εφημερίδων μεταδίδουν τας τελευταίας λεπτομερείας της ηρωικής αμύνης των Κινέζων προ της Σαγκάης ήτις από της πρωίας της σήμερον (χθες) έπαυσε να είναι πλέον κινεζική, περιελθούσα, πλην της ζώνης της διεθνούς εκχωρήσεως υπό την κυριαρχίαν του ιαπωνικού στρατού [φωτογραφία], αφ’ ης οι τελευταίοι 3.500 υπερασπισταί του Ναντάο εισήλθον την νύκταν της Παρασκευής [12 Νοεμβρίου 1937] εις την ζώνην της διεθνούς εκχωρήσεως αφοπλισθέντες υπό των Γάλλων.

23/24-X-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 23.- Το [ιαπωνικό] Πρακτορείον Ντομέι πληροφορείται ότι ο στρατηγός Τσαγκ-Χσουέ-Λιαγκ πρόκειται να μεταβή εις Λάου-Τσέου πρωτεύουσαν της επαρχίας Κανσού, όπου θα παραμείνη επί τινας ημέρας ως σύνδεσμος μεταξύ των ερυθρών Κινέζων και των Σοβιέτ.

15.Χ.1937
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Βερολίνον, 14.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης, οι κάτοικοι της [ζώνης] διεθνούς εκχωρήσεως διήλθον σήμερον μίαν των δραματικωτέρων ημερών από της ενάρξεως της σινο-ιαπωνικής συρράξεως. Οι αγγελθέντες βομβαρδισμοί εις τα νότια του ποταμού Σου-Τσάου, όπου πολλοί Κινέζοι εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν, δεν απετέλουν ειμή το προΐμιον νέων βομβαρδισμών, οίτινες επηκολούθησαν εις μεγαλυτέραν κλίμακα. Πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το μέγα εργοστάσιον κλωστοϋφαντουργίας εγένοντο παρανάλωμα του πυρός. Ωσαύτως εβλάβησαν τα οικήματα των Ευρωπαίων επί της οδού, ήτις άγει εις το αεροδρόμιον της οδού Χουντζάο. Μέγα κτίριον επί του οποίου είχεν υψωθεί παμμεγέθης γερμανική σημαία υπέστη και αυτό σοβαράς ζημίας. [...] Κινεζικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας εναντίον ιαπωνικών πολεμικών. [...] Λυσσώδεις μάχαι διεξήχθησαν βορείως της Σαγκάης.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_maxi-tis-sagkais.jpg
7-X-1937
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ, 1937: Σαγκάη, 6.- Αι από ημερών διεξαγόμεναι λυσσώδεις μάχαι καθ’ όλον το μέτωπον της Σαγκάης απέβησαν οξύτεραι σήμερον. Τόσον οι Κινέζοι όσον και οι Ιάπωνες ισχυρίζονται διά λογαριασμόν των ότι κατήνεγκον αποφασιστικόν πλήγμα κατά του αντιπάλου. Το κινεζικόν στρατηγείον μάλιστα καταγγέλλει τους Iάπωνας ότι έφθασαν μέχρι του σημείου να κάμουν χρήσιν και ασφυξιογόνων αερίων εις τον τομέα Λο Τιεν, ούτω δε, προστατευόμενοι εκ των σχηματιζομένων νεφών αερίου, ηδυνήθησαν να προελάσουν μέχρι του χωρίου Τσαγκ-Τσιά-Σε, όπου όμως, ως ανακοινοί το κινεζικόν στρατηγείον, το κινεζικόν πεζικόν διά θαρραλέας αντεπιθέσεως απέκρουσε τους Iάπωνας και τους ηνάγκασε να επανέλθουν εις τας θέσεις όθεν εξώρμησαν. [...] Αι αεροπορικαί δυνάμεις ενήργησαν και πάλιν διαφόρους επιθέσεις κατά του Τσαπέι [φωτογραφία]. Ολόκληρος η περιοχή της διεθνούς εκχωρήσεως εσείετο ακαταπαύστως εκ των βομβών, τας οποίας έρριπτον τ’ αεροπλάνα και αι οποίαι είχον βάρος 500 κιλών.

ΙΑΠΩΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ: Παρίσιοι, 6.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι προσωπικότης απηχούσα τας γνώμας της κυβερνήσεως εδήλωσεν ότι η Ιαπωνία ζητεί ελευθερίαν ενεργείας διά τον πλεονάζοντα πληθυσμόν της, ο οποίος συναντά εμπόδια από άλλας χώρας. «Η Ιαπωνία –προσέθεσεν η εν λόγω προσωπικότης– ζητεί ελευθερίαν ειρηνικής επεκτάσεως διά τον πληθυσμόν της εις την Κίναν. Η ένοπλος αντίδρασις της Κίνας κατά της συνεργασίας μετά της Iαπωνίας προεκάλεσε την σημερινήν σύρραξιν.»

1.Χ.1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Βερολίνον, 30. - Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι οι Ιάπωνες συνεχίζοντες την επίθεσιν την οποίαν ανέλαβον από της χθες εις το μέτωπον της Σαγκάης επετέθησαν σήμερον την πρωίαν –τοπική ώρα– κατά διαφόρων σημείων της κινεζικής παρατάξεως. Αι μάχαι πέριξ του Σαπέι είναι εξαιρετικώς σφοδραί. Οι Ιάπωνες προσπαθούν να διασπάσουν τας κινεζικάς γραμμάς εις τον τομέα τούτον, δεδομένου ότι επιτυχία επί του σημείου τούτου θα επέτρεπεν εις αυτούς να προχωρήσουν προς το Λιαγλ-Ουάν εκ δύο πλευρών. […] Κατά τηλεγραφικάς εκ Γενεύης πληροφορίας, ο εκεί εκπρόσωπος της Ιαπωνίας εδήλωσεν ότι οι βομβαρδισμοί των κινεζικών πόλεων υπό της ιαπωνικής αεροπορίας θα εξακολουθήσουν εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη. Τηλεγραφήματα εκ Λονδίνου αναφέρουν ότι το κινεζικόν Πρακτορείον Κεντρικά Νέα αγγέλλει ότι ιαπωνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τρεις φοράς σήμερον την Καντώνα χωρίς εν τούτοις να προξενήσουν μεγάλας ζημίας. Εν ιαπωνικόν αεροπλάνον κατερρίφθη.

24.ΙΧ.1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 23.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης, ιαπωνικά αεροπλάνα ενεφανίσθησαν και πάλιν ύπερθεν του Νανκίν, έρριψαν δε περί τας είκοσι βόμβας καθ’ ην στιγμήν διήρχοντο του Κιαγκ-Γιαν. [...] Η κυριωτέρα αγγλική εφημερίς της βορείου Κίνας «Τάιμς του Πεκίνου και του Τιεν-Τσιν» περιγράφει διά ζωηρών χρωμάτων τας καταστροφάς άτινας επέφερεν ο πόλεμος εις τα εν Κίνα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων.

16-IX-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 15.- Τηλεγραφήματα εκ Τόκιο επιβεβαιούν ότι τα ιαπωνικά στρατεύματα ανέλαβον από της πρωΐας μεγάλην επίθεσιν εις την περιφέρειαν δυτικώς του Γιαγκ Τσαγκ επί της σιδηροδρομικής γραμμής Πεκίνου - Χανκέου ΝΔ του Πεκίνου ήτις είναι κέντρον των κινεζικών συγκεντρώσεων. Τριακόσιαι περίπου χιλιάδες Κινέζων κατέχουν θέσεις κατά μήκος του ποταμού Λούλι επί μετώπου ογδοήκοντα χιλιομέτρων. Η μάχη αύτη θεωρείται ως η μεγαλυτέρα των μέχρι τούδε συναφθεισών. Οι Κινέζοι, κατά κινεζικής πηγής τηλεγραφήματα, εκυρίευσαν εις τον τομέα του Κουάγκ πλείστα στρατηγικά σημεία προς την δυτικήν όχθην του Γιουγκ Τιγκ.

10.ΙΧ.1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 9.- Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Σαγκάης σκληροτάτη μάχη συνάπτεται σήμερον από πρωίας και συνεχίζεται μεταξύ ιαπωνικών και κινεζικών στρατευμάτων εις την οδόν Τσάι-Κουν, προς Βοσούν-Τσεν, κατά τας όχθας του ποταμού Γιαγκ-Τσε. [...] Συγχρόνως οι Ιάπωνες ενήργησαν αποβάσεις εις την διεθνή ζώνην της Σαγκάης και επεχείρησαν να θέσουν τα κινεζικά στρατεύματα μεταξύ δύο πυρών. Αλλά τα κινεζικά στρατεύματα, ενισχυθέντα κατά την διάρκειαν της νυκτός, αποκρούουν επιτυχώς την ιαπωνικήν επίθεσιν. Ιαπωνικά πολεμικά ανέρχονται τον ποταμόν Βαν-Που, βάλλοντα κατά των κινεζικών θέσεων. [...] Κατά τηλεγράφημα εκ Νανκίν, κινεζικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες διά πρώτην φοράν ιαπωνικά πολεμικά. Ενα εξ αυτών εβλάβη καιρίως. Επίσης εβομβαρδίσθησαν ιαπωνικά εμπορικά πλοία.

2-IX-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 1.- Κατά πληροφορίας των αγγλικών εφημερίδων εκ Πεκίνου, τα ιαπωνικά στρατεύματα τα προχωρούντα προς την διάβασιν του Νανκόου συνηνώθησαν με τα άλλα ιαπωνικά στρατεύματα τα οποία βαδίζουν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής από Καλγκάν εις Σουάν Σούα. [...] Φαίνεται ότι οι Κινέζοι στρατηγοί κατώρθωσαν να αποσύρουν τα στρατεύματά των εν πλήρει τάξει. Οι Ιάπωνες ομολογούν ότι η ιαπωνική επίθεσις εις το Λοτιέν, εν τη Βορείω Κίνα, περιήλθεν εις στασιμότητα λόγω της απροσδοκήτου ζωηράς αντιστάσεως των κινεζικών στρατευμάτων.

27.VIII.1937
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ: Παρίσιοι, 26.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι, κατά τας πληροφορίας του ιαπωνικού Πρακτορείου Ντομέι, τα εν Σαγκάη ιαπωνικά στρατεύματα ήρχισαν από της χθες γενικήν επίθεσιν εις όλα τα μέτωπα [εις Κίναν], επιδιώκοντα να επιφέρουν πλήρη σύγχυσιν εις τα υποχωρούντα προς το Ναν-Τσιάγκ κινεζικά στρατεύματα. Τρία κινεζικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα κατερρίφθησαν χθες.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_galliki-sagkai.jpg
23-VIΙΙ-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1937: Ρώμη, 22.- Ο εν Σαγκάη ανταποκριτής του «Εσπερινού Ταχυδρόμου» (Corriere della Sera) του Μιλάνου περιγράφει με τα μελανώτερα χρώματα την κατάστασιν των Κινέζων εις τας ξένας συνοικίας [της Σαγκάης] εις τας οποίας περί το εν εκατομμύριον εξ αυτών κατέφυγον. Αλλοι ετράπησαν έξαλλοι προς τους αγρούς μετά τον τρομακτικόν βομβαρδισμόν της κινεζικής συνοικίας υπό των Ιαπώνων, κατά τον οποίον εσημειώθησαν πολλαί εκατοντάδες νεκρών και τραυματιών.
Οι περισσότεροι τραυματίαι παρέμειναν μίαν ή δύο ημέρας εις τον τόπον όπου έπεσαν, καθ’ όσον η υπηρεσία των τραυματιοφορέων δεν επαρκεί εις το να περισυλλέξη τας εκατοντάδας χιλιάδας τραυματιών. Παρά ταύτα το ηθικόν των Κινέζων παραμένει αμείωτον. Εις τον πόλεμον αυτόν συγκρούονται οι δύο ισχυρότεροι εθνισμοί, καθημερινώς δε σημειούνται παραδείγματα εξαιρετικού ηρωισμού και αυτοθυσίας εξ αμφοτέρων των αντιπάλων. […] Καθ’ άπασαν την Κίναν πνέει φιλοπόλεμον πνεύμα, εις δε τας πατριωτικάς εκδηλώσεις δεν υστερούν ούτε αι γυναίκες. […] Εις την Ιαπωνίαν το αυτό πνεύμα κατέχει τους κατοίκους. […] Οι στρατιώται επιβιβάζονται ολονέν όπως αναχωρήσουν διά την Κίναν ψάλλοντες πολεμικά εμβατήρια. [Στη φωτογραφία, Κινέζοι πρόσφυγες εισέρχονται στη γαλλική συνοικία της Σαγκάης].
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_maxi-sagkais.jpg
20.VIII.1937
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Λονδίνον, 19.- Σχετικώς με την επίθεσιν των Κινέζων κατά της Σαγκάης ο εν τη πόλει ταύτη απεσταλμένος των «Τάιμς» αποστέλλει την κάτωθι ανταπόκρισιν: «Ο,τι συνέβη εις την Σαγκάην χθες εντός ολίγων λεπτών της ώρας δεν έχει ίσως το προηγούμενόν του εις κανένα πόλεμον εν τη ιστορία. Ητο μία επίδειξις της δολοφονικής δυνάμεως των νεωτέρων εναερίων βομβών. Είκοσι βόμβαι ερρίφθησαν υπό κινεζικών αεροπλάνων φονεύσασαι 1.047 πρόσωπα και τραυματίσασαι 1.000, τα περισσότερα των οποίων βαρέως. Η επιτυχεστέρα βόμβα έπεσεν εις απόστασιν 600 υαρδών από του στόχου της. Την πρωΐαν ενεφανίσθησαν τρία κινεζικά αερποπλάνα, τα οποία επέταξαν δις υπεράνω της ιαπωνικής ναυαρχίδος “Ιζούμο”. [...]. Το “Ιζούμο” και εν άλλο ιαπωνικόν πολεμικόν εξετόξευσαν αεροπλάνα εις τον αέρα, ενώ συγχρόνως τα αντιαεροπορικά πυροβόλα των ήρχισαν να δρώσι. […] Αι συνοικίαι των ξένων της Σαγκάης είχαν υπερπληρωθή υπό εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων της κινεζικής συνοικίας. Πολλοί τούτων ήσαν άστεγοι και κατεσκήνωσαν εις τους δρόμους. […] Εις τας 4 μ.μ. στολίσκος κινεζικών αεροπλάνων προερχόμενος εκ νότου διέσχισε την γαλλικήν παραχώρησιν και την διεθνή εγκατάστασιν. […] Ηκολούθησε τρομερός βομβαρδισμός εκ μέρους των ιαπωνικών αντιαεροπορικών τηλεβόλων. […] Τα δύο μικρά ιαπωνικά αεροπλάνα παρέμειναν καθ’ όλον το διάστημα εις τον αέρα, αλλά δεν ηδύναντο ν’ αναπτύξουν την απαιτουμένην ταχύτητα όπως φθάσουν τα μεγάλα κινεζικά βομβαρδιστικά. […] Εξ ενός κινεζικού αεροπλάνου εθεάθησαν να πίπτουν δύο βόμβαι εις το μέρος όπου η οδός Θιβέτ διασταυρούται με την λεωφόρον Εδουάρδου Ζ΄. Ηκολούθησαν αμέσως τεράστιαι στήλαι ερυθρών φλογών και τρομακτικαί εκρήξεις. Αι δύο βόμβαι εκείναι εφόνευσαν 450 πρόσωπα. […] Βραδύτερον δύο άλλαι βόμβαι ερρίφθησαν μεταξύ των ξενοδοχείων Καθέυ και Παλάς. […] Ταυτοχρόνως εγένετο απόπειρα βομβαρδισμού του βρεττανικού καταδρομικού “Κούμπερλαντ” και του μεγάλου καταδρομικού “Αυγούστα”, ναυαρχίδος του Αμερικανικού Ασιατικού Στόλου. […] Οι Κινέζοι βραδύτερον εξήγησαν ότι η πτώσις βομβών επί των ξένων συνοικιών ωφείλετο εις το γεγονός ότι τα άγκιστρα των βομβών των εβλάβησαν εκ του πυρός των αντιαεροπορικών τηλεβόλων».

18-VIII-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1937: Λονδίνον, 17.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι συνήλθε την πρωΐαν το υπουργικόν συμβούλιον. Ο υπουργός των ναυτικών ανεκοίνωσεν ότι η ιαπωνική αεροπορία κατέρριψεν ή κατέστρεψε μέχρι τούδε ογδοήκοντα επτά κινεζικά αεροπλάνα και δεκαεπτά υπόστεγα. Ο υπουργός προσέθεσεν ότι η ιαπωνική αεροπορία προυξένησε σημαντικάς ζημίας εις το κινεζικόν αεροδρόμιον του Ναν Τσαγκ. Επί πλέον, ο υπουργός εβεβαίωσεν ότι η κατάστασις εις την Σαγκάην εξακολουθεί να είναι σοβαρά λόγω της αρνήσεως των Κινέζων «να επανεξετάσουν τα ζητήματα». Ο στρατηγός Σουτζιγιάμα, υπουργός των Στρατιωτικών, εδήλωσεν ότι τα στρατεύματα της [κινεζικής] Κυβερνήσεως του Νανκίν εξακολουθούν να προχωρούν προς την βόρειον Κίναν και ότι η μεγαλυτέρα δύναμις του στρατού τούτου συγκεντρούται εις το Πάο-Τιγκ και το Τσαγκ-Τσέου.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_sagkai-1937.jpg
17-VIII-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1937: Λονδίνον, 16.- Κατά πληροφορίας εκ Σαγκάης σφοδραί μάχαι μεταξύ των Κινέζων και των Ιαπώνων ήρχισαν εις Ναν Κέου. […] Τον πρόλογον εις τας νέας συγκρούσεις έγραψεν η αεροπορία των δύο αντιπάλων ήτις χθες και σήμερον εσημείωσεν εντονωτάτην δράσιν. Κινεζικά αεροπλάνα επέδραμον κατά των εν Σαγκάη ορμούντων ιαπωνικών πολεμικών, τα οποία απεπειράθησαν να βομβαρδίσουν. Αι βόμβαι έπεσαν εκατέρωθεν του ποταμού Βαγκ-Που όπου είναι ελλιμενισμένα τα πολεμικά και προκάλεσαν πυρκαϊάς και σημαντικάς ζημίας. Τα αντιαεροπορικά πυροβόλα έβαλον κατά των κινεζικών αεροπλάνων τα οποία εν τέλει ηναγκάσθησαν να απομακρυνθούν. Αμέσως κατόπιν, ιαπωνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν το παρά την Σαγκάην αεροδρόμιον Ναγκ-Τσαγκ εις το οποίον προεκάλεσαν σημαντικάς ζημίας. [Στη φωτογραφία, Σαγκάη, Αύγουστος 1937.]

ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΝΚΙΝ: Σοβαρωτέρα όμως ενέργεια της ιαπωνικής αεροπορίας υπήρξεν ο βομβαρδισμός του αεροδρομίου της πρωτευούσης της Κεντρικής Κινεζικής Κυβερνήσεως υπό αεροπλάνων ορμηθέντων εκ της νήσου Φορμόζας. Μόλις τα ιαπωνικά ενεφανίσθησαν ύπερθεν της Νανκίν, ήρχισεν έντονος δράσις των αντιαεροπορικών πυροβόλων ενώ σχεδόν ταυτοχρόνως ενεφανίζετο σμήνος κινεζικών αεροπλάνων. Επηκολούθησεν αερομαχία διαρκέσασα υπέρ την μίαν ώραν, το αποτέλεσμα της οποίας αγνοείται. Ανεκοινώθη μόνον ότι εξ ιαπωνικά αεροπλάνα κατερρίφθησαν.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_palace-hotel.jpg
15-VIII-1937
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ, 1937: Λονδίνον, 14.- Η επαναληφθείσα από της νυκτός χθες μάχη βορείως της Σαγκάης συνεχίζεται, άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος. Δύο βόμβαι έπεσαν εντός της πόλεως μεταξύ δύο ξενοδοχείων της οδού Νανκίν. Υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίαι. Μεταξύ των νεκρών είναι και τρεις ξένοι. Αντιμέτωποι των Ιαπώνων είναι αι δυνάμεις του 19ου κινεζικού σώματος, το οποίον υπερήσπισεν επιτυχώς την Σαγκάην επί εξ εβδομάδας και κατά την προ πενταετίας ιαπωνο-κινεζικήν σύρραξιν. Ο κινεζικός στρατός είναι καλώς εξωπλισμένος και έχει σύγχρονον άριστον πυροβολικόν. [Στη φωτογραφία ο δρόμος μπροστά από το Palace Hotel στις 14 Αυγούστου 1937. Πηγή: Institut d’Asie Orientale, CNRS, Γαλλία.]
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_nan-keou.jpg
13.VIII.1937
ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΙΝΕΖΩΝ: Λονδίνον, 12. – Κατά πληροφορίας εκ Σαγκάης και Τόκιο αι εχθροπραξίαι μεταξύ των Ιαπώνων και του στρατού της Κεντρικής [Κινεζικής] Κυβερνήσεως ήρχισαν σήμερον πλησίον του Ναν-Κέου, το οποίον απεπειράθησαν να καταλάβουν οι Ιάπωνες. Ο κινεζικός στρατός προέβαλεν ισχυροτάτην αντίστασιν. Παρά το σφοδρόν πυρ, το οποίον ήνοιξαν τα πυροβόλα καθώς και τα συνοδεύοντα τα ιαπωνικά στρατεύματα αεροπλάνα, οι Ιάπωνες δεν ηδυνήθησαν να κυριεύσουν χθες την πόλιν, σοβαράς δε απωλείας υπέστησαν αμφότερα τα μέρη. Αλλα τηλεγραφήματα εκ Τόκιο αναφέρουν ότι ιαπωνικά στρατεύματα κατέλαβον την 9.30΄ της πρωίας τον σιδηροδρομικόν σταθμόν του Ναν-Κέου μετά σφοδρόν βομβαρδισμόν του πυροβολικού και της αεροπορίας. Εκ Τιέν Τσιν αγγέλλεται εξάλλου ότι ιαπωνικά στρατεύματα απέκρουσαν επίθεσιν των Κινέζων εις 40 χιλιομέτρων απόστασιν νοτιοδυτικώς της πόλεως. Οι Κινέζοι υπεχώρησαν αφήσαντες επί του πεδίου της μάχης ογδοήκοντα νεκρούς. [...] Εις την Σαγκάην αποβιβάζονται καθημερινώς ιαπωνικά στρατεύματα [φωτογραφία], η δύναμις των οποίων υπολογίζεται ήδη εις εννέα χιλιάδας άνδρας, ενώ ισχυρά μοίρα ιαπωνικού στόλου ναυλοχεί εις τον λιμένα.

b_300_300_16777215_00_images_eikones1_9-8-1937.jpg
12-VIII-1937
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ, 1937: Λονδίνον, 11.- Αγγέλλεται εκ Σαγκάης ότι δύο μεγάλα ιαπωνικά πολεμικά και τέσσαρα μικρότερα εισήλθον εις τον λιμένα με τα πυροβόλα των εστραμμένα κατά των φρουρίων του Bου Σαγκ, άνευ επεισοδίου. Ούτως, ο αριθμός των καταπλευσάντων εις τον λιμένα της Σαγκάης ιαπωνικών πολεμικών ανέρχεται εις είκοσι επτά. Εξ άλλου ειδήσεις εκ Τόκιο αναφέρουν ότι αι ιαπωνικαί αρχαί της Σαγκάης βεβαιούν ότι η δολοφονία του Ιάπωνος αξιωματικού του ναυτικού εγένετο άνευ ουδεμιάς προκλήσεως, υπό των Κινέζων στρατιωτών. Η ανάκρισις, κατά τα μεταδιδόμενα της πρεσβείας, απέδειξεν ότι ο Ισάο Ογιάμα είχε βληθή υπό 18 σφαιρών, το δε πτώμα του ευρέθη φρικωδώς ηκρωτηριασμένον, με πολλά τραύματα κατενεχθέντα διά σπάθης (φωτογραφία, 9-8-1937).

ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ: Τόκιο, 11.- Τηλεγραφήματα εκ Πεκίνου αγγέλλουν ότι τα ιαπωνικά στρατεύματα προσέβαλον το Χανκέου. Αι εκρηγνυόμεναι οβίδες μετέδωκαν το πυρ εις διάφορα σημεία της πόλεως. Ο κινεζικός στρατός ανθίσταται παρά τον σφοδρόν βομβαρδισμόν. Αι εφεδρείαι των Κινέζων προελαύνουν προς το Γιεχόλ, τέσσαρες δε μεραρχίαι προσετέθησαν εις τας κινεζικάς δυνάμεις, αίτινες ευρίσκονται εις την περιοχήν Καλγκάν-Χανκέου.

10-VIII-1937
ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΠΕΚΙΝΟΥ: Λονδίνον, 9.- Αγγέλλεται εκ Πεκίνου ότι τρεις χιλιάδες Ιάπωνες στρατιώτες εισήλθον εις την πόλιν. Διοικητής της δυνάμεως αύτης είναι ο στρατηγός Καβάμπε, ο οποίος και επεθεώρησε τα στρατεύματα εν τη κεντρική οδώ της συνοικίας των πρεσβειών.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_katalipsi-pekinoy.jpg
30.VII.1937
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ: Λονδίνον, 29.- Πληροφορίαι εκ Τόκιο, Τιεν-Τσιν και Πεκίνου αναφέρουν ότι αι περί το Πεκίνον μάχαι κατέπαυσαν με την υποχώρησιν των Κινέζων νοτίως της πόλεως, την οποίαν κατέλαβον ήδη οι Ιάπωνες. Αι απώλειαι των Κινέζων κατά την χθεσινήν μάχην του Νανιάν ανήλθον εις 1.000 νεκρούς. Η πόλις κατεστράφη σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό των Ιαπωνικών αεροπλάνων. [Στη φωτογραφία, Ιάπωνες στρατιώτες ενώ εισέρχονται στο Πεκίνο.]

28-VII-1937
ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ: Λονδίνον, 27.- Κατά πληροφορίας εκ Σαγκάης, Τόκιο και Τιεν-Τσιν, αι χθεσιναί μάχαι μεταξύ Κινέζων και Ιαπώνων εντός του Πεκίνου και εις την περιφέρειαν του Λαγκ-Φαγκ επεδείνωσαν έτι πλέον την κατάστασιν.

23.VΙΙ.1937
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 22.- Αγγέλλεται εκ Τόκυο ότι η κατάστασις εν τη Βορείω Κίνα δεικνύει σημεία βελτιώσεως, δεδομένου ότι τα κινεζικά στρατεύματα απεσύρθησαν τελείως εκ του Λούκου Τσιάο και του Παπαοσάν. Τηλεγραφήματα εκ Πεκίνου επιβεβαιούντα την απομάκρυνσιν της 37ης μεραρχίας προσθέτουν ότι και τα ιαπωνικά στρατεύματα απεσύρθησαν εις θέσεις πλησιέστερον του Φεγκ Τάι.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_deyteros-sinoipaonikos-polemos.jpg
16.VII.1937
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 15.- Η Κυβέρνησις του Νανκίν ανεκοίνωσεν ότι πάσαι αι εθνικαί κινεζικαί δυνάμεις ξηράς και αέρος είναι έτοιμαι να σπεύσουν εις βοήθειαν του 29ου σώματος ευθύς ως οι Ιάπωνες ήθελον επιτεθή κατ’ αυτού. Η ανακοίνωσις αύτη εγένετο κατόπιν θετικών πληροφοριών ότι αι ιαπωνικαί στρατιωτικαί αρχαί του Φέγκ-Τάι εξέδωκαν προκήρυξιν διά της οποίας αγγέλλεται ότι πρόκειται ν’ αποστείλουν ιαπωνικά στρατεύματα εις βόρειον Κίναν προς εκτόπισιν εκείθεν του ως άνω σώματος όπερ χαρακτηρίζεται υπό των Ιαπώνων ως αντιτιθέμενον κατά του νόμου και της τάξεως.

13-VII-1937
ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 12. - Ο εν Πεκίνω ανταποκριτής του Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι, κατά πληροφορίας εκ κινεζικής πηγής, νέα μάχη συνήφθη εις τα πέριξ του χωρίου Τσάι – Σεν – Ριά απέχοντος τρία χιλιόμετρα εκ Πεκίνου.

4-Ι-1937
ΚΙΝΑ: Παρίσιοι, 3.- Κατά τας εκ Τόκιο πληροφορίας, ο ιαπωνικός Τύπος τονίζει ότι η επελθούσα εις τον Σιά - Φου συνεννόησις μεταξύ του αρχηγού των επαναστατών Τσαγκ - Σούε - Λιαγκ και του στρατάρχου Τσαγκ - Κάι - Σεκ (φωτογραφία) βασίζεται εις την ικανοποίησιν της επιθυμίας των επαναστατών όπως η Κυβέρνησις του Νανκίν ακολουθήση εις το εξής αντιιαπωνικήν πολιτικήν. Κατά την γνώμην των ιαπωνικών εφημερίδων μάλιστα η επανάστασις του Σιά - Φου οφείλεται εις τας αγγλοαμερικανικάς προσπαθείας, αι οποίαι έτεινον εις το να δημιουργήσουν αντιπερισπασμόν της Ιαπωνίας εν Κίνα.

 

b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistor-sa-soue-liang.jpg
18-ΧΙΙ-1936
ΤΣΑΓΚ ΣΟΥΕ ΛΙΑΓΚ: Σαγκάη, 17.– Αι μάχαι συνεχίζονται εις την Κίναν ανατολικώς του Σιαν Φου και εις τα πέριξ του Χβα Σιν μεταξύ των στρατευμάτων του στρατηγού Τσαγκ Σούε Λιαγκ και των κυβερνητικών δυνάμεων. Φαίνεται όμως ότι αποβαίνουν υπέρ της κυβερνήσεως διότι το κίνημα του Τσαγκ Σούε Λιαγκ εύρεν αντιθέτους πολλούς αξιωματικούς, οι οποίοι αποκρούουν την συμμαχίαν με τους ερυθρούς. Επίσης κατά χιλιάδας και οι στρατιώται προσχωρούν εις τους κυβερνητικούς.
[Σημ. «Φ»: Ο Τσαγκ Σούε Λιαγκ συνελήφθη από τον Τσαγκ Κάι Σεκ και έζησε σε «χρυσή φυλακή» από το 1937 μέχρι το 1990 στην Ταϊβάν. Στην Κίνα θεωρείται εθνικός ήρως. Στη φωτογραφία με το επιτελείο του.]b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistor-tsang-kai-sek.jpg

15-ΧΙΙ-1936
ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΣΑΓΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ: Παρίσιοι, 14.- Την προσοχήν των πολιτικών και διπλωματικών κύκλων προσελκύουν από της χθες τα διαδραματιζόμενα εν Κίνα γεγονότα […]. Από μηνών ισχυραί στρατιωτικαί δυνάμεις είχον αποσταλεί υπό της Κυβερνήσεως του Νανκίν εις την περιοχήν Σιάν-Φου διά να εκστρατεύσουν εκείθεν κατά των κομμουνιστικών στρατευμάτων της Βορειοδυτικής Κίνας, τα οποία εξορμώντα εκ της κομμουνιστικής Δημοκρατίας της Μογγολίας, εδημιούργουν σοβαρωτάτας δυσχερείας διά την Κίναν. Και τούτο, διότι τα στρατεύματα αυτά παρηνώχλουν διαρκώς την ετέραν Μογγολικήν Δημοκρατίαν, η οποία διήπετο υπό αντικομμουνιστικού πνεύματος και ήτο ουσιαστικώς σύμμαχος της υπό ιαπωνικήν επιρροήν διατελούσης Μαντζουρίας. Τα εν λόγω στρατεύματα είχον τεθή υπό τας διαταγάς του στρατηγού Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ […]. Από τινος όμως καιρού υπήρχον πληροφορίαι ότι η κομμουνιστική επιρροή ενισχύεται διαρκώς μεταξύ των στρατευμάτων, τα οποία προορίζοντο ακριβώς προς αντιμετώπισίν της. Και αυτός ο στρατηγός Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ, όστις εγκατέστησε το στρατηγείον του εις την παρά την πόλιν Σιάν-Φου λουτρόπολιν Χουάγκ, όπου έδιδε συνεχώς λουκούλλεια γεύματα, ευρίσκετο και ο ίδιος υπό κομμουνιστικήν επιρροήν. […] Ο στρατάρχης Τσαγκ-Κάι-Σεκ έφθασε μετά ισχυράς φρουράς εις Σιάν-Φου και συνεκάλεσε συμβούλιον όλων των στρατηγών της περιοχής [την 9ην Δεκεμβρίου 1936]. Ο Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ εκύκλωσε τους συνεδριάζοντας στρατηγούς και επηκολούθησε φονική σύρραξις. Ο ίδιος ο επαναστάτης στρατηγός ετηλεγράφησεν εις την Κυβέρνησιν του Νανκίν ότι ο στρατάρχης, ευρισκόμενος εις χείρας του, χαίρει άκρας υγείας και δεν κινδυνεύει.
(Στη φωτογραφία, ο Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ, αριστερά, και ο Τσαγκ-Κάι-Σεκ, στις 12 Δεκεμβρίου 1936. Είναι σαφής η ικανοποίηση στο πρόσωπο του πρώτου και η δυσφορία του δεύτερου.)

ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ: Λονδίνον, 14.- Ο στρατηγός Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ υπέβαλε εις την Κυβέρνησιν του Νανκίν τας εξής αξιώσεις: κατάπαυσιν της εκστρατείας κατά των ερυθρών, είσοδον των κομμουνιστών εις την Κουομιντάγκ, συμμαχίαν με την Σοβιετικήν Ρωσίαν, αντίστασιν κατά της Ιαπωνίας, σχηματισμόν κυβερνήσεως εθνικής αμύνης κ.ά.

13-ΧΙΙ-1936
ΚΙΝΑ: Λονδίνον, 12.– Κατά πληροφορίας εκ Τόκιο, εξερράγη στρατιωτική επανάστασις εις Σιαγκ-Φου της επαρχίας Γκεν-Ση, όπου είχε μεταβή ο στρατάρχης Τσαγκ-Κάι Σεκ. Ο στρατάρχης συνελήφθη αιχμάλωτος υπό των επαναστατών.

25.ΙX.1936
ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΙΝΑ: Παρίσιοι, 24. - Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Σαγγάης ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας, κατόπιν συσκέψεως των Ιαπώνων διπλωματικών, στρατιωτικών και ναυτικών υπαλλήλων προέβη εις δηλώσεις αποτελούσας προειδοποίησιν προς την κυβέρνησιν του Νανκίν καθ’ ας θα ληφθούν μέτρα όπως περισταλή οριστικώς η αντιιαπωνική τρομοκρατία εν Κίνα. Αι διαπραγματεύσεις αι οποίαι διεξάγονται υπό του Ιάπωνος πρεσβευτού εν Κίνα προς διακανονισμόν των κινεζο-ιαπωνικών σχέσεων διεκόπησαν προσωρινώς εν αναμονή του αρχιστρατήγου Τσαγκ-Κάι-Σεκ όστις επιστρέφει εις Νανκίν εκ Καντώνος.

(δημοσιεύτηκε στη εφ. Η Καθημερινή, στην στήλη 80 χρόνια πρίν στην «Κ», επιμέλεια Φιλίστωρ)