Η πολιτιστική επανάσταση: Τα δημοσιεύματα της Καθημερινής

28.ΙII.1967
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΥΘΡΟΦΡΟΥΡΩΝ: Μόσχα, 27.- Ως μετέδωσε σήμερον ο ραδιοσταθμός της Μόσχας, το κίνημα των ερυθροφρουρών της Κίνας εξέφυγε του ελέγχου όταν η μορφωτική επανάστασις του Μάο Τσε Τουγκ ευρίσκετο εις το αποκορύφωμά της, πράγμα που ηνάγκασε την κινεζικήν ηγεσίαν να καταφύγη εις τον στρατόν. Οι νεαροί Κινέζοι απεδείχθησαν «ανάξιοι εμπιστοσύνης» κατά την διάρκειαν των ημερών της εκκαθαρίσεως. Ως εκ τούτου, η Κυβέρνησις του Πεκίνου κατέφυγεν εις τον στρατόν διά την εφαρμογήν των προγραμμάτων της.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_mao-cult.jpg
10-ΙΙΙ-1967
ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΟ: Πεκίνον, 9.- Συμφώνως προς τας κινεζικάς επαρχιακάς εφημερίδας, τα τελευταία υπολείμματα των αντιπάλων του Μάο Τσε Τουγκ συνθηκολογούν ήδη εις ολόκληρον την Κίναν. Πολλαί αντεπαναστατικαί δυνάμεις διελύθησαν ήδη και οι ηγέται των συνελήφθησαν. Επιτυχίαι επίσης αναφέρονται διά τους μαοϊκούς εκ των επαρχιών Κιρίν, Σετσουάν, Κουατούγκ, Κιαγκσί, Κουεϊτσόου, Χουνάν και Γιουενάν. Αντιθέτως πρός τινας προβλέψεις, δεν εσημειώθη διάσπασις εις τον κινεζικόν στρατόν και ήδη ο κίνδυνος αιφνιδίου πολέμου εις την αχανή χώραν παρήλθεν οριστικώς.

7/8-ΙΙΙ-1967
ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ: Πεκίνον, 7.- Ομάδες νέων ήρχισαν ενταύθα το ηράκλειον έργον του καθαρισμού των τοίχων, τηλεγραφικών στύλων, υαλοπινάκων, προθηκών, δένδρων κ.λπ., εις τας οδούς του Πεκίνου, από τα αλλεπάλληλα στρώματα των εκατομμυρίων τοιχοκολλημένων προκηρύξεων, εφημερίδων κ.λπ., που είχον συσσωρευθή κατά το οκτάμηνον «της μεγάλης προλεταριακής μορφωτικής επαναστάσεως».

5-ΙII-1967
ΜΑΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ: Ουάσιγκτων, 4.- Η από τινος χρόνου πρόβλεψις ωρισμένων ειδικών της αμερικανικής πρωτευούσης, κατά την οποίαν τελικώς θα επέλθη συμβιβασμός εις Κίναν με επίκεντρον τον πρωθυπουργόν Τσου Εν Λάι, φαίνεται επιβεβαιουμένη. [...] Η εντύπωσις περί διαγραφομένης υφέσεως ενισχύεται και εκ πληροφοριών συμφώνως προς τας οποίας ο Μάο Τσε Τουγκ ετάχθη κατά των κινδύνων που προέρχονται από τον μηδενισμόν και την αναρχίαν. Εις συζήτησίν του με τον Τσαγκ Τσιν Χσιάο, πρόεδρον της επαναστατικής επιτροπής της Σαγκάης, εξωργίσθη εκ του ότι τα μέλη της «Κομμούνας» της Σαγκάης ηθέλησαν να δώσουν διαταγάς προς τον πρωθυπουργόν Τσου Εν Λάι. Ούτω, ως εξήγησεν, αντιτίθεται εις την εγκατάστασιν καθεστώτος κομμούνας εις τας μεγάλας πόλεις, προκειμένου να αποφύγη όπως η Κίνα καταστή «Ομοσπονδία Λαϊκών Κοινοβίων».

18-II-1967
ΜΑΟ: Πεκίνον, 17.- Συμφώνως προς εφημερίδας του τοίχου, ο Μάο Τσε Τουγκ διέταξε τον κινεζικόν στρατόν να είναι έτοιμος διά την περίπτωσιν σινοσοβιετικής συρράξεως. Η κινεζική Κυβέρνησις απηγόρευσεν εις ευρείαν κλίμακα την μορφωτικήν επανάστασιν εις τας στρατιωτικάς μονάδας, αι οποίαι σταθμεύουν εις Σινκιάγκ, παρά τα σοβιετικά σύνορα, διότι «κύριον καθήκον των είναι η πολεμική ετοιμότης». [...] Κατά ιαπωνικάς πληροφορίας, 120 και πλέον άτομα εφονεύθησαν κατά την διάρκειαν συμπλοκών μεταξύ μαοϊκών και αντιμαοϊκών εις το Θιβέτ και την Εσωτερικήν Μογγολίαν. [...] Οι αντιμαοϊκοί έχουν προκαλέσει αναταραχήν και εις την Σαγκάην, όπου διανέμονται προκηρύξεις υποκινούσαι τον λαόν να φονεύση τους ερυθροφρουρούς. Δύο χιλιάδες βαρέως εξωπλισμένοι αντιμαοϊκοί διεξάγουν ανταρτοπόλεμον εις Καντώνα, όπου 10 ερυθροφρουροί εφονεύθησαν, κυρίως από ελευθέρους σκοπευτάς. Εις Καντώνα επίσης, ενεφανίσθησαν τεραστίων διαστάσεων προκηρύξεις εναντίον του υπουργού Αμύνης Λιν Πιάο.

17-ΙΙ-1967
ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Τόκυο, 16.- Ο Κινέζος υπουργός Αμύνης Λιν Πιάο, συμφώνως προς ιαπωνικάς πληροφορίας, κατήγγειλε τους Λιου Σάο Τσι, Τεγκ Χσιάο Πιγκ και Τάο Τσου, άλλοτε, αντιστοίχως, πρόεδρον της Κίνας, γενικόν γραμματέα του Κ.Κ. Κίνας και διευθυντήν της προπαγάνδας, ως συνδεδεμένους με κινηματίας επιχειρήσαντας να ανατρέψουν το καθεστώς του Μάο τον Φεβρουάριον 1966. Συμπεραίνεται, όθεν, ότι πιθανόν να εισαχθούν ούτοι εις δίκην.

12-II-1967
ΤΣΟΥ ΕΝ ΛΑΪ: Τόκυο, 11.– Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι, απευθυνόμενος σήμερον προς 100.000 άτομα τα οποία συνεκεντρώθησαν εις το Στάδιον του Πεκίνου, ετόνισεν ότι δεν πρέπει να ασκούν αντίποινα κατά των Ρώσων διπλωματών του Πεκίνου και οφείλουν, αντιθέτως, να επιτρέψουν εις αυτούς να συνεχίσουν την συνήθη δραστηριότητά των. Ο κ. Τσου Εν Λάι προσέθεσεν ότι «δεν πρόκειται περί ενδείξεως αδυναμίας, αλλ’ αντιθέτως η ενέργειά μας καταδεικνύει την θέλησίν μας να ενωθώμεν μετά του σοβιετικού λαού και των λαών ολοκλήρου του κόσμου, εις τον αγώνα κατά του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των Σοβιετικών ρεβιζιονιστών. Αντιτιθέμεθα εις την σοβιετικήν ρεβιζιονιστικήν κλίκαν και όχι εις τον σοβιετικόν λαόν». Κατά την αυτήν συγκέντρωσις ωμίλησε και ο υπουργός Εξωτερικών στρατάρχης Τσε Γι, ο οποίος κατεδίκασε τας «φασιστικάς ωμότητας» των Σοβιετικών ρεβιζιονιστών εναντίον των εν Μόσχα Κινέζων φοιτητών και διπλωματών. […] Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας μετέδωσεν ότι, ως πληροφορείται εκ Πεκίνου, ο Κινέζος υπουργός Αμύνης κ. Λιν Πιάο εδήλωσεν ότι εκείνο το οποίον έχει σημασίαν εις την Κίναν και την απασχολεί την στιγμήν αυτήν είναι η αποτροπή εκρήξεως πραξικοπήματος εις την χώραν.

b_300_300_16777215_00_images_eikones1_flisistwr3.jpg
7.ΙΙ.1967
COUP DU PALAIS ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Λονδίνον, 6.- Ο εις το Πεκίνον ανταποκριτής της ιαπωνικής εφημερίδος «Σιμπούν» μετέδωσε σήμερον ότι ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Λιου Σάο Τσι και ο γενικός γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας κ. Τεγκ Χσιάο Πιγκ απηλλάγησαν όλων των αξιωμάτων των και των καθηκόντων των. Ούτοι κατηγορήθησαν κυρίως ότι τελευταίως απέστελλον ομάδας εγκαθέτων εις διαφόρους περιοχάς της Κίνας, εις μίαν προσπάθειαν καταστολής της «μορφωτικής επαναστάσεως». Ιδιαιτέρως, προσεπάθησαν ούτοι να επωφεληθούν της απουσίας του Μάο Τσε Τουγκ εκ Πεκίνου το παρελθόν θέρος. […] Ο ίδιος ανταποκριτής μετέδωσεν ότι οι μαοϊκοί εγκατέστησαν εις την Σαγκάην «λαϊκήν κομμούναν», που θα αναλάβη όλα τα κομματικά και κυβερνητικά καθήκοντα. [Στην φωτογραφία, ο Λιου (με το καπέλο) και ο Τεγκ. Πίσω τους με τα λευκά ο Τσου Εν Λάι.]

2-ΙΙ-1967
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΜΑΟ: Πεκίνον, 1.- Αι σημεριναί πληροφορίαι εμφανίζουν βαθμηδόν αποκαθισταμένην την ομαλότητα εις την αχανή χώραν, με επικράτησιν των οπαδών του Μάο Τσε Τουγκ.

31.Ι.1967
ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΑΣ: Πεκίνον, 30.- Η ομάς του Μάο Τσε Τουγκ, συγκλονιζομένη ήδη από την από εβδομάδων συνεχιζομένην εσωτερικήν πάλην, παρεδέχθη σήμερον ότι οι οπαδοί της είναι διηρημένοι και εζήτησεν την σύμπηξιν μεγάλης συμμαχίας προς συντριβήν των εχθρών του Μάο. Η εφημερίς «Λαϊκή Ημερησία» του Πεκίνου γράφει ότι μικροαστική ιδεολογία υπάρχει μεταξύ των οπαδών του Μάο και το εμπόδιον τούτο θα πρέπει να υπερνικηθή πριν καταστή δυνατή η σύμπηξις της συμμαχίας αυτής.

27-Ι-1967
ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 26.- Οι ενταύθα ανταποκριταί ιαπωνικών εφημερίδων μεταδίδουν ότι κατά τας εφημερίδας του τοίχου οι αντίπαλοι του Μάο Τσε Τουγκ έχουν εξεγερθή, προκαλούν αιματοχυσίαν και ενσπείρουν τον τρόμον εις πολλάς περιοχάς των παραμεθορίων επαρχιών του Σινγκιάγκ και της Μαντζουρίας καθώς και εις το Θιβέτ.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistwr4.jpg
25/26-Ι-1967
ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 25.- Παρά την συνεχιζομένην, κατά τα φαινόμενα, επέμβασιν του κινεζικού στρατού, η κατάστασις εις την Κίναν πόρρω απέχει από του να έχη αποσαφηνισθή. Ο εν Πεκίνω ανταποκριτής της ιαπωνικής εφημερίδος «Μαϊνίτσι» μετέδωσεν ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι (φωτογραφία) ανεκοίνωσεν ότι εις το Χαρμπίν της Μαντζουρίας στοιχεία εχθρικά προς τον Μάο Τσε Τουγκ περιεκύκλωσαν την έδραν της επαρχιακής διοικήσεως, τους στρατώνας και την κεντρικήν έδραν της εργατικής ομοσπονδίας, εις τρόπον ώστε απεκόπη πάσα επικοινωνία αυτών με την υπόλοιπον χώραν.

21-Ι-1967
ΛΙΝ ΠΙΑΟ: Τόκυο, 20.- Οι εις Πεκίνον Ιάπωνες ανταποκριταί γράφουν ότι ο υπ’ αριθμόν 2 ηγέτης της Κίνας, υπουργός Αμύνης Λιν Πιάο (φωτογραφία), εχαρακτήρισε την συγκεχυμένην κατάστασιν εις την Κίναν ως εμφύλιον πόλεμον. Συμφώνως προς προκηρύξεις τοιχοκολληθείσας εις το Πεκίνον, ο γενικός γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας Τεγκ Χσιάο Πιγκ καθώς και ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου Γιαγκ Σιέου Φεγκ απεπειράθησαν να αυτοκτονήσουν. Εις τας ιδίας προκηρύξεις αναφέρεται ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Κίνας Λα Ζι Τσεγκ ηυτοκτόνησε.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_flisistwr1.jpg
17.Ι.1967
Η ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 16.- Η εφημερίς «Ερυθρά Σημαία» γράφει σήμερον ότι ο Μάο Τσε Τουγκ προειδοποίησεν εκ νέου τους εχθρούς του όπως παραδοθούν διά να μη αντιμετωπίσουν τας συνεπείας της αντιδράσεώς των. Ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας εκάλεσε τους παραπλανηθέντας ηγέτας όπως επανέλθουν εις την ορθήν γραμμήν. Κατά τους ενταύθα ξένους ανταποκριτάς, ο αγών μεταξύ του Μάο και των αντιπάλων του δεν έχει εισέτι κριθή, παρ’ όλον ότι τονίζεται ότι η αντίστασις των εχθρών του Μάο ήρχισεν να καταρρέη. Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι είπεν ότι μία δραξ ανδρών, κατεχόντων υψηλάς θέσεις εις τους κόλπους του κόμματος, ακολουθεί καπιταλιστικήν οδόν και μερικά άτομα τα οποία προσκολλώνται πεισμόνως εις την αστικήν – αντιδραστικήν πολιτικήν γραμμήν δεν δέχονται την ήτταν των. Εις Χονγκ Κονγκ ανταποκριτής της ιαπωνικής εφημερίδος «Γιομούρι» μετέδωσε πληροφορίαν συμφώνως προς την οποίαν ο πρόεδρος της Κίνας κ. Λιου Σάο Τσι διέφυγεν από το Πεκίνον και κατάφυγεν εις Σιγκιάγκ Ουάγκ της επαρχίας Χοπέι, οπόθεν κατευθύνει την εκστρατείαν κατά του Μάο Τσε Τουγκ και του Λιν Πιάο. [Στη φωτογραφία, με τα λουλούδια, ο Τσου υποδέχεται τους Μάο και Λιου, πίσω από τον οποίο μόλις διακρίνεται ο Τεγκ.]

15-Ι-1967
ΜΟΣΧΑ, «ΛΟΓΟΚΛΟΠΟΣ Ο ΜΑΟ»: Μόσχα, 14.- Ο ηγέτης της Κίνας Μάο Τσε Τουγκ καταγγέλλεται τώρα εις τας ρωσικάς εφημερίδας ως αρχομανής φανατικός, διαστρεβλωτής του κομμουνισμού και απατεών, του οποίου τα τόσον εγκωμιαζόμενα έργα αποτελούν εις την πραγματικότητα αντιγραφήν ξένων έργων. Από τινων ημερών, ο Μάο Τσε Τουγκ κατηγορήθη ότι οδηγεί την Κίναν εις οικονομικόν χάος, ότι βυθίζει εις την εξαθλίωσιν τους εργάτας και ότι διεξάγει εκστρατείαν διά να καταστρέψη το κομμουνιστικόν κόμμα. Επίσης, τα ποιήματα του Μάο Τσε Τουγκ καταγγέλλονται εν Ρωσία ως προϊόντα λογοκλοπής. Καλώς πληροφορημέναι πηγαί της Μόσχας εδήλουν ότι οι Ρώσοι κατέχουν αποδείξεις ότι μέρος τουλάχιστον των συγγραμμάτων του Μάο Τσε Τουγκ περί ανταρτοπολέμου αποτελεί αντιγραφήν κειμένων της Κομιντέρν.

ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 14.- Η εφημερίς του κινεζικού στρατού ζητεί σήμερον την ριζικήν εκκαθάρισιν των στρατιωτικών εκείνων ηγετών που είναι αντίθετοι προς τον Μάο Τσε Τουγκ.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_flisistwr2.jpg
10.Ι.1967
ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 9.- Ο αγών μεταξύ της ομάδος Μάο Τσε Τουγκ – Λιν Πιάο και των αντιπάλων της Λιού Σάο Τσι – Τεγκ Χσιάο Πιγκ – Τάο Τσου συνεχίζεται πάντοτε, συμφώνως προς συγκλινούσας εκ διαφόρων πηγών πληροφορίας, με αμείωτον έντασιν, εις τρόπον ώστε η χώρα να ευρίσκεται την στιγμήν αυτήν εις το χείλος εμφυλίου πολέμου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πεκίνου επεβεβαίωσε σήμερον επισήμως ότι σφοδρά αντίδρασις σημειούται κατά της μορφωτικής επαναστάσεως εις Νανκίν, Σαγκάην, Καντώνα και άλλας περιοχάς της Κίνας. Ο ραδιοσταθμός ωμίλησε περί απεργιών και δολιοφθορών, απέδωσε δε την ευθύνην των ταραχών εις ένα ωρισμένον αριθμόν τοπικών κομμουνιστικών στελεχών, τα οποία –ως είπεν– ακολουθούν «την αστικήν οδόν». [Μάο και Λιού σε φωτογραφία του 1962. Ο δεύτερος πέθανε το 1969 ενώ ήταν πολιτικός κρατούμενος.]

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»: Λονδίνον, Ιανουάριος.- Η κυρία Λιού Σάο Τσι, σύζυγος του προέδρου της Κίνας, εχαρακτηρίσθη ως γυναίκα ελευθερίων ηθών εις προκηρύξεις που ετοιχοκολλήθησαν εις τοίχους οικιών του Πεκίνου. Οι Ερυθροί Φρουροί, των οποίων υπαρχηγός είναι η κυρία Μάο Τσε Τουγκ, ανήρτησαν και γελοιογραφίας της κυρίας Λιού. Η νέα αυτή επίθεσις κορυφώνει το μίσος μεταξύ των συζύγων του προέδρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistor4.jpg
7/8-Ι-1967
ΤΣΟΥ ΕΝ ΛΑΪ: Τόκυο, 6.- Διά πρώτην φοράν σήμερον ο πρωθυπουργός της Κίνας κ. Τσου Εν Λάι καταγγέλλεται, υπό Ερυθροφρουρών, διά προκηρύξεων τοιχοκολληθεισών εις το Πεκίνον. Πάντως, η μήνις των συντακτών των προκηρύξεων στρέφεται πάντοτε, κατά κύριον λόγον, εναντίον του προέδρου της Κίνας Λιου Σάο Τσι, του γενικού γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος Τεγκ Χσιάο Πιγκ και του αρχηγού της προπαγάνδας Τάου Τσου.

«ΝΑ ΚΑΕΙ Ο ΤΣΟΥ ΕΝ ΛΑΪ»: Τόκυο, 7.- Το ιαπωνικόν πρακτορείον ειδήσεων «Κυούτο» εις ανταπόκρισίν του εκ Πεκίνου αναφέρει ότι από χθες την εσπέραν ενεφανίσθησαν εις τας οδούς της κινεζικής πρωτευούσης τοιχοκολλήσεις των Ερυθροφρουρών με επιθέσεις εναντίον του πρωθυπουργού κ. Τσου Εν Λάι. Ολίγας ώρας αργότερον ετοιχοκολλήθησαν άλλαι ύπερθεν αυτών εις τας οποίας υπεστηρίζετο ο Κινέζος πρωθυπουργός. Διά μιας των [πρώτων] τοιχοκολλήσεων εζητείτο «να καή ο Τσου Εν Λάι».

6-Ι-1967
ΑΠΟΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ: Πεκίνον, 5.- Ο εις Πεκίνον ανταποκριτής του τσεχοσλοβακικού πρακτορείου Τσε Τε Κα μετέδωσε σήμερον, ότι η θυγάτηρ και ο υιός του προέδρου της Κίνας Λιού Σάο Τσι κατήγγειλαν σήμερον τον πατέρα των, ότι επρόδωσε την πολιτιστικήν επανάστασιν. Διακηρύσσουν δε ότι διαχωρίζουν την θέσιν των από εκείνην του πατρός των, τον οποίον αποκηρύσσουν.

18-ΧΙΙ-1966
ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ: Πεκίνον, Δεκέμβριος.- Ο Πενγκ Τσεν, ο εξοστρακισθείς δήμαρχος του Πεκίνου, ενεφανίσθη ενώπιον τεραστίου πλήθους Ερυθρών Φρουρών και άλλων πολιτών, εις το Στάδιον Εργατών του Πεκίνου, την περασμένην Δευτέραν [12 Δεκεμβρίου 1966]. Αι εφημερίδες των Ερυθρών Φρουρών γράφουν ότι η συγκέντρωσις απεφάσισε «να αγωνισθή εναντίον των αρχηγών της ρεβιζιονιστικής κλίκας», όπως έχουν χαρακτηρισθή ο Πενγκ Τσέν, ο Λου Τινγκ-γι, άλλοτε υπουργός Πολιτισμού και αρχηγός προπαγάνδας, και ο Λο Ζούι Τσινγκ, άλλοτε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Παρατηρηταί ευρισκόμενοι εις το Πεκίνον λέγουν ότι ο τρόπος διατυπώσεως των ειδήσεων περί της συγκεντρώσεως δεικνύει ότι ο Πενγκ Τσεν έπρεπε να ίσταται όρθιος με σκυμμένο το κεφάλι ενώ τα πλήθη εκραύγαζαν κατηγορίας εναντίον του. [Στη φωτογραφία ο Πενγκ Τσεν μετά την αποκατάστασή του. Πηγή: Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.]
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistwr6.jpg
11-ΧII-1966
«ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΙΝΑΣ ΜΕ ΗΠΑ»: Ρίον Ιανέιρον, 10.– Εις την εφημερίδα «Ζορνάλ ντο Μπραζίλ», του Ρίου Ιανεΐρου, δημοσιεύεται η κατωτέρω συνέντευξις του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών στρατάρχου Τσεν Γι προς Βραζιλιανόν δικηγόρον, ο οποίος [...] επεσκέφθη προσφάτως την Κίναν: «Οι Ρώσοι –εδήλωσεν ο στρατάρχης Τσεν Γι– έχουν συγκεντρώσει εις την κινεζικήν μεθόριον 13 μεραρχίας, που μετεκίνησαν εκ της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν φοβούμεθα κοινήν αμερικανοσοβιετικήν επίθεσιν. Ο κινεζικός λαός έχει προετοιμασθή διά τον πόλεμον και είναι πεπεισμένος διά την τελικήν νίκην. Η Κίνα θεωρεί την Ρωσίαν ισχυρόν σύμμαχον της Αμερικής. Η Κίνα έχει ήδη την πυρηνικήν βόμβαν καθώς και πυραύλους και δεν φοβείται πυρηνικόν ή με συμβατικά όπλα πόλεμον, που θα επέβαλον εις αυτήν η Ρωσία και η Αμερική, εισβάλουσαι αντιστοίχως εκ βορρά και νότου». Εν συνεχεία, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών είπεν ότι ο πόλεμος με την Αμερικήν είναι αναπόφευκτος. [...] «Αι πυρηνικαί βόμβαι (Αμερικής και Ρωσίας) που θα ριφθούν εις την Κίναν, θα ανταποδοθούν με τόκον. [...] Οι Αμερικανοί διατηρούν στρατιωτικόν κλοιόν πέριξ της Κίνας, εφ’ όσον ελέγχουν την Ιαπωνίαν, την Νότιον Κορέαν, την Φορμόζαν, τας Φιλιππίνας και τελευταίως την Ινδονησίαν. (Στη φωτογραφία, ο Τσεν Γι το 1967. Chinese Media Net, Inc.)

9-ΧII-1966
ΕΡΥΘΡΟΦΡΟΥΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ: Ουάσιγκτων, 8.– Εγνώσθη ότι 31 άτομα εφονεύθησαν και άλλα 380 ετραυματίσθησαν εις προσφάτους συμπλοκάς μεταξύ ερυθροφρουρών και εργατών, που εσημειώθησαν εις Γούσι της ανατολικής Κίνας, εις Τσουγκίγκ της δυτικής Κίνας και εις Σαγκάην.

b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistwr5.jpg
4-ΧII-1966
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΛΙΟΥ ΣΑΟ ΣΙ: Βελιγράδιον, 3.– Ο εις Πεκίνον ανταποκριτής του γιουγκοσλαβικού πρακτορείου «Τανγιούγκ» μετέδωσε σήμερον ότι εις την Κίναν επραγματοποιήθησαν τελευταίως πλείσται αλλαγαί και ανακατατάξεις, άνευ επισήμου ανακοινώσεως. Τοιχοκολλήσεις της ερυθροφρουράς εις την Σαγκάην γράφουν ότι ο πρόεδρος Λιου Σάο Σι απηλλάγη ωρισμένων καθηκόντων του, τον παρελθόντα Αύγουστον. Πιστεύεται εις Πεκίνον ότι ο Λιου Σάο Σι έπαυσε να ελέγχη το Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης. (Στη φωτογραφία, ο Λιου Σάο Σι, δεξιά, με τον Μάο Τσε Τουγκ.)

27-ΧI-1966
ΤΟΝ ΕΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ, ΓΙΑΓΙΑ, ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ;»: Πεκίνον, 26.- Διά δευτέραν κατά σειράν ημέραν ωργανώθη σήμερον μεγάλη συγκέντρωσις ερυθροφρουρών εις την μεγάλην πλατείαν του Πεκίνου. Το είδος αυτό των συγκεντρώσεων έχει ως σκοπόν να επιτρέψη εις τους επαρχιώτας ερυθροφρουρούς όπως ιδούν τον Πρόεδρον του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος κ. Μάο Τσε Τουγκ.

26-ΧI-1966
ΜΑΟ, ΜΑΟ!: Πεκίνον, 25.– Ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας κ. Μάο Τσε Τουγκ έχων παρά το πλευρόν του τον κ. Λίν Πιάο, υπουργόν Αμύνης, παρέστη σήμερον εις την 8ην κατά σειράν συγκέντρωσιν των ερυθροφρουρών, από της 18ης Αυγούστου, ότε εγένετο η πρώτη συγκέντρωσις, εις την Ερυθράν Πλατείαν του Πεκίνου. Περίπου 1.000.000 ερυθροφρουροί και 50.000 στρατιώται διήλθον διά της πλατείας.

8.XI.1966
ΡΩΣΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΙΣ: Λονδίνον, 7.- Ο αγών των ρεβιζιονιστών ηγετών του Κρεμλίνου και των δογματικών Κινέζων κομμουνιστών ηγετών εισήλθεν ήδη εις οξυτάτην φάσιν, πράγμα που κατεφάνη με τον σημερινόν εορτασμόν της οκτωβριανής επαναστάσεως. Ούτω, ο Ρώσος υπουργός Αμύνης στρατάρχης Μαλινόφσκυ (φωτογραφία), εις λόγον του, που εξεφώνησε σήμερον εις την Ερυθράν πλατείαν της Μόσχας, εχαρακτήρισεν ως αξιοθρήνητον την σημερινήν πολιτικήν των Κινέζων ιθυνόντων, οι οποίοι αποκρούουν την ενότητα δράσεως διά την υποστήριξιν του αγώνος του Βορείου Βιετνάμ κατά της αμερικανικής επιδρομής. Εις το σημείον αυτό, ο επιτετραμμένος της Λαϊκής Κίνας κ. Ντεχ Τσουν και οι δύο Κινέζοι στρατιωτικοί ακόλουθοι εγκατέλειψαν, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, την Ερυθράν πλατείαν.

Η ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: (Ανάλυσις του Ιωσήφ Αλσοπ). Ουασιγκτών, Νοέμβριος.- Με το προσωπείον του αχρηστευομένου Μάο και με τους ερυθρούς φρουρούς ο Λιν Πιάο ηθέλησε να κυριαρχήση της εξουσίας. Η εκδηλωθείσα αντίδρασις εματαίωσε τα σχέδιά του και το πραξικόπημα απολήγει βραδέως εις πολιτικόν ανταγωνισμόν. Η ομάς Λιν Πιάο και η Αντιπολίτευσις έχουν τας αυτάς πιθανότητας επιτυχίας.
b_300_300_16777215_00_images_eikones1_filistwr7.jpg
6-ΧI-1966
ΜΑΟ ΚΑΙ ΛΙΝ ΠΙΑΟ: Χογκ Κογκ, Νοέμβριος.– Η υφισταμένη κατά του καθεστώτος και των μεθόδων του Μάο Τσε Τουγκ και των συνεργατών του αντίδρασις αποκαλύπτεται από τα δημοσιεύματα του κινεζικού κομμουνιστικού Τύπου. Ως γράφουν αι εφημερίδες του Πεκίνου, τα «αντιπολιτευόμενα στοιχεία» εξακολουθούν «να προβάλλουν πείσμονα αντίστασιν» και μάλιστα προβαίνουν εις δολιοφθοράς, ενώ η μαοϊστική φατρία «υπέστη παντοειδείς αποτυχίας». Το περιοδικόν του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας «Χουγκ - Τσι» τονίζει ότι η «επαναστατική αριστερά» δεν πρέπει να φοβήται ούτε την κύκλωσιν ούτε την απομόνωσιν και καλεί του «καιροσκόπους» να αποφασίσουν με ποίον μέρος θα ταχθούν. Από ενός περίπου έτους ο Μάο Τσε Τουγκ και ο Λιν Πιάο καταγίνονται εις το να «εκκαθαρίζουν» τους αντιπάλους των, εν ενόματι της «μορφωτικής επαναστάσεως». Η εκκαθάρισις έχει διττόν σκοπόν: εν πρώτοις να θέση την χώραν εις την τροχιάν που έχει καθορίσει ο Μάο Τσε Τουγκ και την ανάρρησιν εις την εξουσίαν, μετά τον θάνατον του Μάο, του διαδόχου του στρατάρχου Λιν Πιάο. Ο Μάο και ο Λιν Πιάο απέτυχαν να σταθεροποιήσουν τον έλεγχόν των επί της ηγεσίας του κόμματος, της Κυβερνήσεως και του στρατού, φαίνεται όμως ότι επέτυχαν ολιγώτερον να επεκτείνουν την κυριαρχίαν των επί των κατωτέρων στελεχών και του κόμματος. Προσεπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους υπολοίπους αντιπάλους των διά της προσελκύσεως με το μέρος των εκατομμυρίων νεαρών «ερυθροφρουρών», αλλά το σώμα αυτό των νεαρών απεδείχθη ελάχιστα εύχρηστον και μέχρι στιγμής δεν επέτυχε του να εκφοβίση τους αντιφρονούντας. [Στη φωτογραφία: Μάο και (δεξιά) Λιν Πιάο εν μέσω ερυθροφρουρών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου. Πρακτορείο Νέα Κίνα.]

6-ΧI-1966
Ο ΜΑΟ «ΤΡΟΛΑΡΕΙ» ΤΟ Κ.Κ. ΑΛΒΑΝΙΑΣ: Τόκυο, Νοέμβριος.– Ο αρχηγός του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος Μάο Τσε Τουγκ εις συγχαρητήριον μήνυμά του προς το Πέμπτον Συνέδριον του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλβανίας αναφέρει ότι «η ρεβιζιονιστική κλίκα των ηγετών της Σοβιετικής Ενώσεως, η κλίκα του Τίτο της Γιουγκοσλαβίας και όλες οι άλλες κλίκες αποστατών όλων των αποχρώσεων είναι απλοί σωροί από σκόνη συγκρινόμενοι με σας, που ομοιάζετε με υψηλόν όρος, πυργούμενον εις τους ουρανούς».

28-Χ-1966
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΙΝΑΣ: Τόκυο, 27.- Η κομμουνιστική Κίνα ανήγγειλεν σήμερον από ραδιοφώνου ότι εντός του τελευταίου εικοσιτετραώρου διενήργησεν επιτυχώς επί του εδάφους της δοκιμήν κατευθυνομένου βλήματος – πυρηνικού όπλου. Προηγουμένως η Κίνα επέτυχεν έκρηξιν τριών ατομικών βομβών ή συσκευών, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά κατά την οποίαν ισχυρίζεται ότι κατεσκεύασε κατευθυνόμενον βλήμα και πυρηνικόν κώνον. Ο Αμερικανός υπουργός Αμύνης Ρόμπερτ Μακναμάρα είχε προβλέψει τον παρελθόντα Μάρτιον ότι οι Κινέζοι θα απέκτων ικανότητα ατομικών πληγμάτων αποστάσεως 500 έως 700 μιλίων εντός των προσεχών δύο ή τριών ετών.

(δημοσιεύτηκε στη εφ. Η Καθημερινή, στην στήλη 49 χρόνια πρίν στην «Κ», επιμέλεια Φιλίστωρ)